cs

Úplná pravidla soutěže "Soutěžte s Extrudem o nádobí Fiskars" 

Pravidla spotřebitelské soutěže o nádobí Fiskars. 

Smyslem těchto úplných pravidel je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané "Soutěžte s Extrudem o nádobí Fiskars " (dále jen "soutěž"). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu odsouhlasených zadavatelem soutěže (dále také jako "pravidla"). Změny pravidel soutěže jsou účinné okamžikem jejich uveřejnění zadavatelem soutěže na adrese www.extrudo.cz

1. Zadavatel soutěže a pořadatel soutěže
Zadavatelem, a pořadatelem soutěže a poskytovatelem výher do soutěže je společnost Extrudo Bečice s.r.o., Bečice 7, 397 01 Týna nad Vltavou IČ 60616849,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích vložka C 4269 (dále také jako "zadavatel").  

2. Termín trvání soutěže a místo

Soutěž bude probíhat v období od 10. 6. 2021 00:00:01 hodin do 10.8. 2021 23:59:59 hodin výhradně prostřednictvím všech prodejen označených jako "dm drogerie" provozovaných společností dm drogerie markt s.r.o. , se sídlem Jeronýmova 1485/19 , České Budějovice 6 , 370 01 , IČ: 47239581 , na území České republiky, seznam prodejen dm drogerie https://www.dm.cz/store (dále jen "doba konání" a "místo konání" soutěže).

3. Soutěžní výrobky
Soutěž se vztahuje na všechny výrobky prodávané pod obchodní značkou Extrudo a Crispins (dále jen "soutěžní výrobek").

4. Účastník soutěže
4.1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba - spotřebitel, starší 18 let, která má doručovací adresu na území České republiky a splní stanovená pravidla této soutěže (dále také "účastník", "účastník soutěže" nebo "soutěžící").

4.2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci zadavatele, pořadatele společnosti Extrudo Bečice s.r.o. a všech spolupracujících agentur na této soutěži, osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako "osoba blízká"). V případě, že se výhercem stane osoba výše uvedená, výhra se nepředá. 

5. Princip a podmínky soutěže
5.1. Účast v soutěži je podmíněna jednorázovým nákupem (tj. na jednu účtenku)  soutěžních výrobků v minimální hodnotě 99 Kč vč. DPH. 

5.2. Nákup soutěžních výrobků se musí uskutečnit v době konání soutěže a v místě konání soutěže, resp. výhradně v prodejnách dm drogerie (dále jen "soutěžní nákup"). 

5.3. Za každý soutěžní nákup obdrží účastník od prodávajícího daňový doklad, resp. účtenku, prostřednictvím níž se může zapojit do soutěže (dále jen "soutěžní účtenka"). Po splnění této podmínky, tedy po provedení soutěžního nákupu a získání soutěžní účtenky se spotřebitel může zapojit do soutěže, a to tak, že se v době konání soutěže zaregistruje na níže uvedeném odkaze v požadovaném odkaze https://www.extrudo.cz/soutezte-s-extrudem-o-vyrobky-fiskars/ a vyplní potřebné údaje.

5.4. Samotný soutěžní nákup musí být učiněn před odesláním registrace a to v době konání soutěže a v místě konání soutěže.  Před odesláním vyplněné sozěžní registrace pak výherce udělí (zaškrtne) informovaný souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem realizace soutěže a zaslání výhry, umístěný pod formulářem výherní registrace.

5.6. Odeslání registrace je zdarma.  Službu technicky zajišťuje "zadavtel",  technická podpora extrudo@extrudo.cz.

5.7. Registrací do soutěže potvrzuje soutěžící svůj souhlas s pravidly této soutěže a zavazuje se je dodržovat, dále poskytuje svůj souhlas se zpracováním telefonního čísla a emailové adresy v rozsahu těmito pravidly stanoveným. 

5.8. Soutěžící je zařazen do soutěže okamžikem, kdy jeho registrace splňuje zcela pravidla této soutěže.

5.9. Všichni soutěžící, kteří se v době konání soutěže zaregistrují, budou informování nejdéle do 1 dne zpětnou emailovou zprávou s potvrzením o zapojení do soutěže.

5.10. Do soutěže nebudou zařazeny registrace zaslané v jiném než předepsaném tvaru, neúplné, neobsahující platné údaje, odeslané jinak než registrací na uvedeném odkaze, registrace doručené technickému správci mimo dobu konání soutěže či registrace jinak nesplňující stanovené podmínky. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení správnosti zaslaných soutěžních registrací. 

5.11. Za každý jednorázový soutěžní nákup soutěžních výrobků v minimální hodnotě 99,00 Kč lze do soutěže zaslat maximálně 1 soutěžní registraci, tzn. jedna účtenka = jedna soutěžní registrace (bez ohledu na to, o jakou hodnotu přesahuje hodnota soutěžního nákupu částku 99,00 Kč, tj. je nerozhodné, zda soutěžní nákup činí 100,00 Kč či 198,00 Kč, vždy je příslušnou soutěžní účtenku do soutěže zapojit pouze jednou). 

5.12. Spotřebitel se může zúčastnit soutěže opakovaně, vždy však s novým soutěžním nákupem, ke kterému obdrží novou soutěžní účtenku prokazující soutěžní nákup. Jedna soutěžní účtenka tak opravňuje soutěžícího jen k jedné soutěžní registraci. 

5.13. V soutěži je možné uznat pouze elektronicky vystavené soutěžní účtenky, z místa konání , a která jinak splňuje pravidla této soutěže. 

5.14. Soutěžící je povinen uschovat originál soutěžní účtenky po celou dobu konání soutěže, tedy i po odeslání soutěžní registrace.

6. Výhry v soutěži
6.1. Výhrou v soutěži od firmy Fiskars jsou: Pánev Rotisser 28 cm, Hard Edge Okrajovací nůž, 11 cm, Hard Edge Nůž Santoku, 16 cm, Hard Edge Snídaňový nůž, 11 cm, Otočná škrabka Functional Form, dva body uchycení, Ostřič nožů Roll-Sharp™ Essential, Ocílka Functional Form.

6.2. V případě, že nebude možné veškeré výhry rozdělit mezi výherce z jakéhokoliv důvodu (v souladu s těmito pravidly nebo právními předpisy), nerozdané výhry propadají zadavateli, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

6.3. Výhry budou odeslány na adresu výherců, a to přímo od zadavatele Extrudo Bečice, prostřednictvím České pošty na adresy výherců.
Všechny výhry budou odeslány nejpozději do 30. 9. 2021.
Zadavatel nenese odpovědnost za případné nedoručení výher či doručení poškozených výher z důvodů spočívajících na straně přepravní služby. 

6.4. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude zaslána. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Zadavatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv vady související s užitím výher. Pro případ reklamace poskytne pořadatel soutěže výherci příslušné informace a součinnost - e-mailová adresa: extrudo@extrudo.cz

7. Vyhodnocení soutěže
7.1. Výherci budou určeni losováním, které proběhne do 10 pracovních dnů od ukončení soutěže. Losování proběhne za přítomnosti zástupce pořadatele a z losování bude učiněn písemný zápis. 

7.2. Seznam výherců, resp. seznam výherních FIK kódů (posledních 4 znaků FIK kódů) bude zveřejněn nejpozději do 10 pracovních dní od losování na internetových stránkách zadavatele, tj. www.extrudo.cz .

7.4. Jeden soutěžící se může zapojit do soutěže opakovaně, může však vyhrát maximálně jednu výhru. V případě zapojení do soutěže více osob pod identickou emailovou adresou bude pro soutěž platné pouze zapojení osoby, která zaslala soutěžní registraci. Pokud se jedna osoba registruje prostřednictvím více emailových adres, budou všechny takové registrace považovány za neplatné. 

7.5. Výherci budou o výhře informováni nejpozději do 10 pracovních dnů od losování formou emailové zprávy ("potvrzující email o výhře"), ve které obdrží odkaz instrukce pro zaslání potřebných údajů k odeslání výhry.

7.10. V případě, že výherce nesplní výše uvedené podmínky ve stanovených termínech, propadá nepřevzatá výhra bez náhrady ve prospěch zadavatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. 

7.11. Soutěžící, kteří nevyhráli, nebudou nijak vyrozuměni.

8.2. Zadavatel ani pořadatel nenese odpovědnost za nemožnost účasti v soutěži z technických či jakýchkoli jiných důvodů. Zadavatel ani pořadatel neposkytuje technickou podporu ani poradenský servis v souvislosti se soutěží, technickou podporu poskytuje technický správce (viz. čl. 5 pravidel). 

8.3. Zpracování osobních údajů, informace o právech subjektů údajů dle čl. 13 odst. 1 a 2 GDPR. 

Pořadatel soutěže společnostExtrudo Bečice s.r.o jako správce osobních údajů, technický správce, jako zpracovatel, zpracová osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu dále uvedeném v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ("GDPR").